OVGG


Oudheidkundige Vereniging

Gemeente Gendringen


opgericht 12 juni 1979

 

Monumentenplatform

Monumentenplatform Oude-IJsselstreek

ADW – Old Sillevold - OVGG


Wat is het Monumentenplatform Oude IJsselstreek?

Sinds het samengaan van de voormalige gemeenten Wisch en Gendringen in de gemeente Oude IJsselstreek in januari 2005 werken ook de drie oudheidkundige verenigingen in de nieuwe gemeente samen op het gebied van monumentenbeleid.

Leden van de drie oudheidkundige verenigingen vormen samen het Monumentenplatform Oude IJsselstreek:


Bent u geïnteresseerd in het inventariseren en bewaren van cultuurhistorisch erfgoed? En woont u in de gemeente Oude IJsselstreek? Neem dan contact op met het Monumentenplatform Oude IJsselstreek:

tel 0315  24 48 30  /  e-mail: vanlienden@hetnet.nl


Wat doet het Monumentenplatform Oude-IJsselstreek?

Het Monumentenplatform Oude IJsselstreek ziet het als haar taak de status van het cultuurhistorisch erfgoed te bewaken en daarover informatie te verzamelen. Die informatie kan gaan over aantasting van monumenten door milieu-invloeden, achterstallig onderhoud, vernieling en verval, over sloopdreiging, verbouwingsplannen en bouwplannen in de directe omgeving, waardoor het monument en/of haar omgeving wordt aangetast.


Wat is Cultuurhistorisch erfgoed?

Bij cultuurhistorische objecten moet u denken aan bouwkundig historische monumenten, zoals woningen, boerderijen, molens, industriële complexen, stratenpatronen en dorpsaanzichten. Maar het gaat ook om natuurhistorische monumenten, zoals bomen, bospercelen, poelen, bermbegroeiing, tuinen en akkers en historische gebruiksvoorwerpen zoals kaarten, familiewapens, boeken en geschriften. En natuurlijk zijn gebieden met archeologische waarde van cultuurhistorisch belang voor onze gemeente. 


Acitiviteiten van het Monumentenplatform


Actualisatie gemeentelijke monumentenlijst

In 2010 doorkruisten de leden van Monumentenplatform het hele gebied van Oude-IJsselstreek en maakten een inventarisatie van panden die de moeite waard waren. Naast gebouwen werden ook landschapselementen en schuren in beeld gebracht. Vervolgens werd een groslijst samengesteld en aangeboden aan de gemeentelijke Cultuurhistorische Erfgoedcommissie voor verdere selectie. 


Inventarisatie begraafplaatsen

In 2012 startten de leden van het Monumentenplatform een inventarisatie bij de begraafplaatsen in de gemeente Oude IJsselsstreek. Gekeken is naar de cultuurhistorische aspecten van de begraafplaatsen en grafstenen, naar oorlogsgraven en naar bijzondere flora en fauna. In 2013 wordt de inventarisatie afgerond. Inmiddels is de gemeente Oude-IJsselstreek bezig een aantal begraafplaatsen of onderdelen ervan op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.


Deelname in gemeentelijke commissies

Vanuit het Monumentenplatform neemt een aantal leden deel in de gemeentelijke Cultuurhistorische Erfgoedcommissie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voormalige welstandscommissie). Deze commissies geven advies aan het het college van B&W over cultuurhistorisch erfgoed en monumenten. Het college van B&W en de gemeenteraad nemen de uiteindelijke beslissingen.

Een lijst met gemeentelijke- en rijksmonumenten is te vinden op de website van de gemeente Oude IJsselstreek.  Naast deelname in de genoemde commissies is een tweetal platformleden ook lid van het Platform Toerisme Oude IJsselstreek; op die manier wordt cultuurhistorie onder de aandacht van de recreatieve sector gebracht.

 

Monumentenprijs Oude IJsselstreek

Elk jaar kent het Monumentenplatform de monumentenprijs toe aan een eigenaar die met veel inzet zijn pand heeft gerestaureerd en in oude staat heeft hersteld. De prijs wordt tijdens Open Monumentendag in september in de vorm van een oorkonde en een historische boekwerk uitgereikt. Panden die de afgelopen jaren de monumentenprijs kregen uitgereikt, waren o.a. Huize Engbergen; de korenmolen in Voorst, voormalige café/winkel/bakkerij in Bontebrug; Villa Kalff, Silvoldseweg in Terborg; Meestershuus in Silvolde.


Open Monumentendag

Leden van het Monumentenplatform organiseren jaarlijks op de tweede zaterdag in september samen met andere organisaties via het gemeentelijke comité de Open Monumentendag. De activiteiten worden afgestemd op het landelijke thema. Sinds een paar jaar bezoeken de hoogste groepen van de basisscholen op de vrijdag voorafgaand aan de landelijke Open Monumentendag een monument. Gemiddeld nemen tien tot twaalf scholen in onze gemeente hieraan deel.Leden van de werkgroep

Monumentenplatform


vanuit ADW

Helma Tuenter (voorzitter)

Jenny van Lienden (secretaris)

Frans Derksen


vanuit Old Sillevold

Maria Verheij

André Tangelder


vanuit OVGG

Vincent Erinkveld

André Janssen

Mieke Kock

Jan Tinnevelt

Peter van Toor